Lot #224: R. Yosef Dov Ha’Levi Soloveitchik/ Beis Ha’Levi. Historic letter to R. Ezriel Hildesheimer regarding teaching secular studies in Yerusholayim! Brisk 1887.
ר’ יוסף דב הלוי סאלאוויצ’יק/ בית הלוי. מכתב היסטורי לר’ עזריאל הילדיסהיימר בענין לימוד מקצועות חול בירושלים! בריסק תרמ”ז 1887.

Opening bid: $15,000.00

Item condition: New

Historic autograph letter by R. Yosef Dov Ha’Levi Soloveitchik, (Beis Ha’Levi), to R. Ezriel Hildesheimer regarding the introduction of secular studies into the schools of the Old Yishuv of Yerusholayim.
During the late 1880’s the old Yishuv of Yerusholayim, then led by the great R. Yehoshua Leib Diskin, was supported by the “Chalukah” system, which was funded by Jews from the Diaspora, with a considerable large portion coming from Germany. Being that the prevalent philosophy in Germany at the time was “Torah Im Derech Eretz”, there was significant pressure from German Jewry for the Old Yishuv to implement a similar system so that they would eventually become financially self-sufficient. This view and initiative were publicized in the papers and journals of the time as being supported by R. Ezriel Hildesheimer, but was fiercely opposed by R. Yehoshua Leib Diskin.
The Beis Ha’Levi opens the letter with unusually warm honorifics to R. Hildesheimer “HaRav HaGaon Mefursam Charif U’Baki Shemen Ha’Tov K’Shemen Turak” and opens the letter with an apology should his words come across as too severe. He writes that the idea to include secular studies into the curriculum of the Old Yishuv is a mistake. For despite the fact that it is successful in Germany, the nature of the youth in Germany is vastly different than the youth in Lithuania and Yerusholayim. “For German Jewry can study these subjects and still lead the correct path and it will not adversely affect their faith in HaShem, however in Lithuania, studying these subjects immediately causes them to leave the proper path, and will cause them to detest Torah and those that study Torah”.
He continues that there is still one place that the plague of secular studies has not infiltrated and that is Yerusholayim, and despite the fact that scoffers want to implement secular studies there, the Yishuv, under the leadership of “Rabbeinu HaGadol Me’or Ha’Golah Yochid B’Doreinu B’Torah V’Yirah HaGaon MaHaRIL Diskin Shlit”a, have prevailed and held on to their sacred tradition. However those who are opposed to the Chachomim are totally persistent in their publications against the Yishuv and the MaHaRIL”.
The Beis Ha’Levi therefore requests that R. Hildesheimer publicize that he disagrees with this view, and that he reaffirm that it is forbidden for the school system in the Old Yishuv, which was constituted primarily of students with Lithuanian backgrounds, to implement these changes.
R. Yosef Dov (Yoshe Ber) Soloveitchik (1820-1892), was a great grandson of R. Chaim Volozhiner. Known as an extraordinarily brilliant child, he learned in the great Yeshiva of Volozhin. He also spent some time in Brod where he learned with R. Shlomo Kluger. In 1854, he was appointed as Rosh Yeshiva in Volozhin, where he served until 1865, whereupon he was appointed Rav in Slutzk. Amongst his talmidim from that period were R. Yosef Rosen, the Rogatchover Gaon (who learned with his son R. Chaim) and R. Zalman Sender Shapiro. He fiercely opposed the Reform movement and eventually, as a result of the activities of the Maskilim, he left Slutzk and moved to Warsaw. When the Rav of Brisk, R. Yehoshua Leib Diskin, left for Eretz Yisroel in 1877, the Beis Ha’Levy succeeded him as Rav. He led the community of Brisk until his passing, when he was succeeded by his son R. Chaim, who in turn was succeeded by his son R. Velvel and until today the name Soloveitchik remains synonymous with “Brisk”.
38 lines handwritten and signed by the Beis Ha’Levi.
13 by 21 cm. Crude tape repairs affecting paper. The text is complete and legible.
Opening bid $15,000

 

מכתב אוטוגרפי היסטורי שכתב ר’ יוסף דב הלוי סאלאוויצ’יק (בית הלוי) לר’ עזריאל הילדיסהיימר, בעניין הכנסת לימוד מקצועות חול ביישוב הישן בירושלים.
לקראת סוף שנות השמונים של המאה ה19, הייתה קהילת היישוב הישן בירושלים, אז בהנהגת הגאון ר’ יהושע לייב דיסקין, מתפרנסת מה”חלוקה” אשר במימון יהודי התפוצות, בחלק גדול מגרמניה. מכיוון ששיטת החינוך שנהוגה הייתה בגרמניה באותם ימים הייתה תורה עם דרך ארץ, הפעילו יהודי גרמניה לחצים על קהילת היישוב הישן לנהוג אף הם כמותם כדי שברבות הימים יוכלו לכלכל את עצמם. בעיתוני התקופה התפרסם כביכול ר’ עזריאל הילדיסהיימר תומך בגישה ורעיון זה, ואילו ר’ יהושע לייב דיסקים מתנגד אליה נחרצות.
הבית הלוי מתחיל את המכתב בתארים כבירים ובלתי שגרתיים לר’ עזריאל הילדיסהיימר “הרב הגאון מפורסם חריף ובקיא, שמן הטוב כשמן תורק” ואף מתנצל מראש לו תתפרשנה מילותיו כתוכחה. הוא כותב כי השיטה לשלב לימודי חול בתוכנית הלימודים ביישוב הישן הינה טעות מיסודה. שכן אמנם הצליחה השיטה בגרמניה, אולם טבעם של הנערים בגרמניה שונה מעיקרו מטבע הנוער בליטא ובירושלים. “שיהדות גרמניה יכולה ללמוד מקצועות אלו ועדיין להמשיך בדרך הנכונה ולא תיפגע אמונתם בה’, מה שאינו כן בליטא, שלימוד מקצועות אלו יגרום להם לעזוב את דרך הישר, ולשנוא את התורה ולומדיה.
הוא ממשיך לכתוב כי ישנו רק מקום אחד בו לא פשט הנגע הזה של לימודי חול, ומקום זה הוא ירושלים, ועל כן למרות העובדה שישנם כאלה הרוצים להכניס מקצועות חול גם לשם, החליטו היישוב, בהנהגת רבינו הגדול מאור הגולה יחיד בדורנו בתורה ויראה הגאון מהרי”ל דיסקין שליט”א, להמשיך במסורתם האיתנה. אמנם אלו המתנגדים לחכמים, מתמידים בפרסומם נגד היישוב והמהרי”ל.
לכן מבקש הבית הלוי מהרב הילדיסהיימר לפרסם ברבים כי הוא מתנגד לשיטה זו, וכי אסור למוסדות היישוב הישן, אשר הוקמו בעיקר עבור ילדים מרקע ליטאי, להכניס את לימוד המקצועות הנ”ל.
ר’ יוסף דוב (יאשע בער) סולובייצ’יק (תק”פ-תרנ”ב 1820-1892) היה נינו של ר’ חיים מוולוז’ין. הוא נודע כעילוי מגיל צעיר ולמד בישיבה הגדולה בוולוז’ין. כמו כן, הוא שהה לזמן מה בבראד ולמד עם ר’ שלמה קלוגר. בשנת תרי”ד (1854) הוזמן לעמוד בראש ישיבת וולוז’ין, והוא נשא תפקיד זה עד לשנת תרכ”ה (1865), אז התמנה לרבה של סלוצק. בנוסף לתפקידיו הרבניים בסלוצק, הוא היה עוסק היטב בחינוך נערי העיר. בין תלמידיו מאותה תקופה נמנו ר’ יוסף רוזן (הרוגוצ’ובער) ור’ זלמן סנדר שפירא. הוא לחם בעוז נגד הרפורמים ולבסוף נאלץ לעזוב את סלוצק ולעבור לוורשא כתוצאה מפעולות המשכילים. כאשר הרב מבריסק, ר’ יהושע לייב דיסקין, עלה לארץ ישראל בשנת תרל”ז (1877), מילא הבית הלוי את מקומו כרב בבריסק. הוא הנהיג את הקהילה בבריסק עד לפטירתו. בנו ר’ חיים מילא את מקומו, בהמשך עבר התפקיד לנכדו ר’ יצחק זאב, ועד היום נותרה משפחת סולובייצ’יק כשם נרדף ל”בריסק”.
38 שורות בכתב ידו ועם חתימתו של הבית הלוי.
13 על 21 ס”מ. תיקוני דבק גסים הפוגעים בנייר. הטקסט כולו שלם וקריא.
פתיחה 15,000$

Brand

Auction 9

Previous Auctions

Auction History

Auction starting
SKU: Auction 9 Batch 6 #35